Moties & amendementen

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college dat beleid goed uitvoert. Om onze controlerende taak uit te oefenen, beschikt de fractie van Leefbaar Lelystad over een aantal middelen. Zo kan de fractie een motie indienen. Door middel van een motie spreekt de raad een oordeel uit of doet hij een wens of verzoek aan het college.

Besluiten die belangrijk zijn moeten door het college aan de raad worden voorgelegd. Deze ontwerpbesluiten moeten een goedkeuring krijgen van de gemeenteraad. Bij de behandeling van een ontwerpbesluit kan de gemeenteraad wijzigingen aanbrengen. Dit doet de fractie door het inbrengen van een amendement. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpbesluit. Als de meerderheid van de gemeenteraad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke ontwerpbesluit gewijzigd.

De moties en amendementen hiervan zijn opgenomen in onderstaande lijst van dit jaar.

(zie subslider onder”Moties & Amendementen” voor de verworpen/aangenomen moties/amendementen van verleden jaren)