En de kop erbij Leefbaar wil goede zorg in de hoofdstad van de provincie en vinden dat daar een ziekenhuis bij hoort!!

download-1

Onderwerp                             :  MC Zuiderzee ziekenhuis

Datum raadsvergadering       : 24 oktober 2018

 

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

 

constaterende dat:

  • uit de berichtgeving van het MC Zuiderzee ziekenhuis van dinsdag 23 oktober jl. blijkt dat uitstel van betaling is aangevraagd;
  • inmiddels een bewindvoerder is aangesteld;
  • bestuurlijk overleg met de bewindvoerder heeft plaatsgevonden, waaruit kan worden afgeleid dat sluiting van het ziekenhuis op de heel korte termijn dreigt;

 

overwegende dat:

  • een reistijd van 45 minuten tot de omliggende ziekenhuizen niet altijd gehaald zal worden en levensbedreigende situaties kunnen ontstaan;
  • de ambulancezorg niet is afgestemd op het wegvallen van de ziekenhuiszorg in Lelystad;
  • er sprake is van een dubbele vergrijzing, met daardoor veel ouderen die extra zorg nodig hebben;
  • de bevolkingssamenstelling van dien aard is dat financiële draagkracht bij een deel van de bevolking ontbreekt en die daardoor ook niet in staat is de vervoerskosten naar andere gemeenten te betalen en/of niet in het bezit is van een auto;

 

spreekt uit dat:

  • het voor de gemeente Lelystad onacceptabel is dat het ziekenhuis uit Lelystad verdwijnt;
  • een ziekenhuis voor de inwoners van Lelystad en de omliggende gemeenten de enige manier is waarop de zorg geborgd kan worden;
  • een dringend beroep te doen op de zorgverzekeraars en alle andere betrokkenen, waaronder de Minister, om een ziekenhuisvoorziening in Lelystad in stand te houden, zo nodig via een overgangsperiode.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekenaars:

download-1VVD                                                                           Leefbaar Lelystad

InwonersPartij                                                           PVV

PvdA                                                                         ChristenUnie

GroenLinks                                                                JongLelystad

CDA                                                                          D66

 

 

 

SP                                                                             DENK

 

 

 

Lelystads Belang                                                       Forum voor Ouderen

Related posts