Lelystad stapt over op het ‘nieuwe afval inzamelen’

Lelystad stapt over op het ‘nieuwe afval inzamelen’. Of we dat nou allemaal wel willen of niet. En niet bewezen is dat voor plastic, metalen en pakken van sap en zuivel (PMD) bronscheiding effectiever is dan nascheiding.

Op dit moment wordt er in Lelystad al actief PMD gescheiden ingezameld. Maar dit plan van het college is ‘omgekeerd inzamelen’, dus in plaats van PMD je restafval naar een centrale plek brengen of anders een vierde container aan huis krijgen waarbij het restafval nog maar eens in de vier weken wordt opgehaald.

Leefbaar Lelystad vindt dat de mogelijkheid van nascheiding eerst nog onderzocht had moeten worden. Want in maar liefst 37 buurten heeft een meerderheid zich niet uitgesproken voor óf een vierde container aan huis óf een ondergrondse container.

Blijkbaar is niet iedereen overtuigd van het nut en de noodzaak van dit ‘nieuwe afval inzamelen’, want veel inwoners uitten hun bezwaren hierover. Leefbaar Lelystad neemt deze signalen bloedserieus. Want het besluit over het omgekeerd inzamelen raakt alle inwoners dagelijks.

Sommige afvalstromen moeten apart worden ingezameld. Dat geldt bijvoorbeeld voor glas, papier en GFT. Die kun je het beste recyclen als ze apart worden ingehouden. Daarvoor hebben we de hulp van inwoners écht nodig. Maar voor plastic geldt dat niet.

30% van de verpakkingen die op de markt worden gebracht is niet recyclebaar. Nascheiding levert beduidend veel meer kunststof afval op. Feit is dat de machine het beter kan dan mensen. Een machine kun je programmeren. Bij mensen ligt dat anders. Het ‘nieuwe inzamelen’ invoering geeft géén garantie dat de doelstelling (100 kilo restafval per inwoner per jaar) daadwerkelijk gehaald gaat worden. Dat is afhankelijk van het scheidingsgedrag van de inwoners van Lelystad.

De gemeenteraden van Hengelo en Nieuwegein hebben in alle wijsheid in december 2017 besloten om toch maar eerst een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van nascheiding in hun gemeente. Een herbezinning naar de wijze waarop de afvalscheiding gaat plaatsvinden.

Daarom heeft Leefbaar Lelystad tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2018 samen met Forum voor de Ouderen, Partij voor de Vrijheid en Lelystads Belang voorgesteld om het raadsbesluit te wijzigen in:
1. kennis te nemen van de uitkomst van de enquête over het nieuwe inzamelen;
2. alsnog een onafhankelijk en representatief onderzoek naar de mogelijkheid van achteraf scheiden uit te voeren;
3. de resultaten hiervan mee te nemen bij het definitieve voorgestelde raadsbesluit en inwoners hierover via de gebruikelijke kanalen te informeren;
4. tot die tijd de huidige manier van inzameling voorlopig te behouden;

Helaas kreeg dit amendement geen steun van de meerderheid van de raad.

 

Raymond Gradus, “Raymond Gradus over nascheiding van plastic”

Raymond Gradus image Raymond Gradus VU Amsterdam

Nascheiding van plastic is goedkoper, efficiënter en milieuvriendelijker stelt Raymaond Gradus, hoogleraar bestuur en economie van de publieke economie VU.
In België levert nascheiding van plastic twee maal de hoeveelheid op tegen 40% van de onkosten van voorscheiding door huishoudens en inzameling door gemeenten in Nederland. De milieuwinst van CO2 is beperkt maar wel zinvol.

 

Related posts